Kuntoutuksella sujuvampaa arkea nivelrikon kanssa – tiesitkö nämä keinot toimintakyvyn parantamiseen?

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus jonka esiintyvyys lisääntyy ikääntymisen myötä. Yleensä alle 45-vuotiailla ei nivelrikkoa juuri tavata, mutta iän karttuessa nivelrikko yleistyy, ja yli 74-vuotiaista yli puolella naisista ja yli kolmasosalla miehistä on joko polvi- tai lonkkanivelrikko. Nuorempiakin nivelrikkopotilaita vastaanotolla toki välillä kohtaa, ja tällöin ongelman taustalla on usein jokin niveleen kohdistunut vamma tai poikkeava virheasento.

 

Vuonna 2018 julkaistun Käypä hoito- suosituksen mukaan nivelrikon ensisijainen hoito tulee olla lääkkeetön konservatiivinen hoito.

Nivelrikon kuntoutuksessa keskeistä on potilasohjaus, jonka tarkoituksena on parantaa potilaan ymmärrystä sairaudestaan ja lisätä hänen selviytymiskeinojaan. Ohjaus voi sisältää ohjeita sopivista liikuntamuodoista, kivun hallinta- ja hoitokeinoista, painon hallinnasta tai nivelvammojen ehkäisemisestä.

Terapeuttisessa harjoittelussa käytetään aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita, joiden tarkoitus on kohentaa kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskykyä ja lisätä hänen itsenäistä aktiivisuuttaan.

 

Kuntoutujaa kannustetaan liikkumaan, ja toisaalta pyritään löytämään hänelle sopiva, terveystilanteeseen, nivelrikon asteeseen ja toimintakyvyn haittaan suhteutettu liikuntamuoto. Yleensä nivelrikkopotilaalle sopivia liikuntamuotoja ovat lajit, joissa kulunut nivel ei joudu kantamaan koko kehon painoa tai jossa vältetään äkkinäisiä kuormituksia tai suunnan muutoksia. Vesiliikunta, pyöräily, sauvakävely ja hiihto sopivat usein kuluneillekin nivelille, mutta toki lajin pitäisi tuntua itselle mielekkäälle ja mukavalle. Erikseen ohjattavissa harjoitteissa kiinnitetään huomiota lihasvoimaan, liikkuvuuteen ja koko kehon hallintaan kuormitustilanteissa.

OMT Fysioterapia Savonlinna

Meillä FysioSatamassa on laaja valikoima muitakin tapauskohtaisesti valittavia keinoja nivelrikkoa varten. Erilaisilla manuaalisen terapian menetelmillä  pyritään muun muassa pehmytkudoksia ja niveltä mobilisoimalla parantamaan nivelliikkuvuutta ja vähentämään oireita. Menetelmät mahdollistavat nivelen kivuttomamman ja sujuvamman toiminnan ja edistävät siten potilaan itsenäistä terapeuttista harjoittelua ja liikuntaa.

Hoidon tukena voidaan käyttää lisäksi erilaisia lämpö-, kylmä- ja sähköhoitoja. FysioSatamalla on käytössä mm. LymphaTouch-alipainelaite, Cryonic-huippukylmähoitolaite ja Shockwave-paineaaltolaite tavanomaisempien fysikaalisten hoitolaitteiden lisäksi. Osa kuntoutujistamme saa apua myös akupunktiosta.

Käypä hoito- suosituksen mukaan potilaat voivat hyötyä erilaisista ortooseista. Niveltä tukevat ja asentoa korjaavat polvituet voivat olla hyödyksi polvinivelrikossa, ja jalkaterapeutin tai podiatrisen fysioterapeutin tekemät ortoosit voivat keventää kuormitusta koko alaraajassa ja selässä.

Nivelrikko on sairaus, joka kulkee potilaan mukana koko elämän. Tulee silti muistaa, että vaikka sairautta ei sinänsä voida parantaa, kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskykyä voidaan huomattavasti vahvistaa oikein suunnatuilla ja oikea-aikaisilla kuntoutusmuodoilla. Periksi ei pidä antaa!

 

Asko Koskeli

OMT-Fysioterapeutti

Tekstin kirjoittaja on FysioSataman toimitusjohtajana toimiva OMT-terapeutti, joka on erikoistunut myös kivun hoitoon. 

FysioSatama Asko Koskeli