Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perustana on julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (ent. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus) tavoitteena on tukea kuntoutujan arkeen osallistumista ja arjessa suoriutumista. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa korostuvat kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden suunnittelu ja toteutus, kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä aktiivisuus sekä yhteistyö kuntoutujalle läheisten toimijoiden kuten päiväkodin, koulun, henkilökohtaisen avustajan ja muiden terveysalan toimijoiden kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana.

Meillä FysioSatamassa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen keskiössä ovat yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa laaditut konkreettiset tavoitteet, jotka ohjaavat fysioterapian sisältöä ja luovat sekä kuntoutujalle että fysioterapeutille yhteisen mielikuvan tavoitteesta jota kohti edetään. Tavoitteena on usein mahdollisimman vaivaton päivittäisestä toiminnasta suoriutuminen, joka voi olla vaikkapa uuteen ryhmään tai asuinympäristöön siirtyminen, jolloin fysioterapiassa voidaan keskittyä esimerkiksi uusissa tilanteissa ja ympäristöissä toimimisen harjoitteluun. Fysioterapeutti auttaa myös muokkaamaan vanhoja sekä uusia toimintaympäristöjä kuntoutujalle sopivaksi, jotta mahdollisimman sujuva ja aktiivinen arki mahdollistuu. Fysioterapeutti huolehtii tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa myös apuvälinearvioista ja uusien apuvälineiden käyttöönotosta.

Erityisliikunnan ohjauspalvelut

Erityisryhmien liikunnalla (soveltava liikunta, erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Liikunnan sovellukset voivat olla teknisiä (esim. apuvälineet), rakenteellisia (esim. pelien sääntöjen muutokset) tai kasvatuksellisia (esim. opetus- ja valmennusmenetelmät). Fysioterapeutin tehtävä on löytää mahdollisuudet liikunnan toteuttamiseksi.

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON MAHDOLLISIMMAN VAIVATON PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA SUORIUTUMINEN