Rekisteröidyn informointi
FysioSatama Oy

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, artiklat 13 ja 14)
Laatimispäivä: 24.4.2020

REKISTERINPITÄJÄ:

FysioSatama Oy
Y-tunnus 1670120-7
Kylpylaitoksentie 7
57130 Savonlinna

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:

Asko Koskeli
asko.koskeli@fysiosatama.fi

 

REKISTERIN NIMI

FysioSatama Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin kerätään tietoja, joita FysioSatama Oy tarvitsee asiakkaidensa terveydentilan tutkimisen, hoidon suunnittelun ja hoidon toteuttamisen vuoksi. Lisäksi tietoja tarvitaan yhteydenpitoa varten asiakkaan ja hoitolaitoksen välillä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Terveystiedot mukaan lukien mahdollinen lääkitys
 • Työpaikan/koulun tiedot
 • Harrastukset
REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta esitietolomakkeilla, nettiajanvarauksen kautta, lääkärien läheteinformaatiosta ja mahdollisista lääkärien lausunnoista. Lisäksi niitä kerätään kansallisesta potilastietojärjestelmästä potilaan suostumuksella.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröidyt voivat antaa suostumuksensa henkilötietojen luovutukseen rekisteritietolomakkeella. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan lähettää palautetietoja hoidosta lähettäneelle lääkärille. Fysioterapiajaksojen potilastiedot kirjataan kansalliseen potilastiedon arkistoon.

Muussa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kirjataan FNS-yhtiön Diarium-potilastietojärjestelmään johon kuulu Kanta-liittymärajapinta. Yrityksen tietokoneet ovat salasanoin ja palomuurein suojattuja, Diarium-tietojärjestelmä on pilvipalvelu jonka turvallisuudesta ja varmistuksesta huolehtii Finnish Net Solutions Oy.

Rekisteriä käytetään FysioSatama Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille riippuen toimihenkilön työtehtävistä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta työntekijöiltä velvoitetaan riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja.

Paperiset dokumentit talletetaan FysioSataman arkistoihin toimipistekohtaisesti, ja niihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla.

Potilasrekisteriin kuuluvien tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan lainsäädännön määräyksiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista. Pääasiallinen potilastietojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta syntymästä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (16 artikla)
  • Rekisteröity voi lähettää tietopyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
  • Rekisteröity voi lähettää oikaisupyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
  • Rekisteröity voi lähettää pyynnön tietojen poistamisesta kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 • Vastustamisoikeus (21 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia. Tällaisensyy voi olla esimerkiksi se, että tietojen säilytysajasta säädetään lailla.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiseen. Pyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

OIKEUS VALITTAA

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.